Other BT PLC sections
 

Focus on Wales: Talking your language 

2 November 2016 

Our Welsh language bureau, based in Bangor north Wales, is now the first point of contact for both residential and business customers wishing to deal with the company in Welsh.

Around 20 per cent of the Welsh population speak Welsh and we handle between 400 and 1,000 calls from Welsh-speaking customers every week. So the new services will clearly benefit many businesses.

In fact, such services are of growing importance. The Welsh Government’s consultation on increasing the number of Welsh speakers to a million underlines the importance of the Welsh language in Wales and is reflected by our dedicated welsh language service.

Welsh Flag

Alwen Williams said: “Our customers greatly appreciate our voluntary Welsh language policy, which has been in place over 20 years. That’s why we’re offering this new service to our Welsh speaking business customers.

“And we’ll continue to support the Welsh language commissioner and provide the most comprehensive Welsh language customer service in our sector.”

Adrian Painter, manager of the Welsh language bureau, says our Welsh language services are essential for many customers.

“We deal with all sorts of calls, including enquiries about faults, broadband, repairs, billing and sales. Our team in Bangor also answer letters and track Welsh language social media,” he says.

“During the recent lightning storms which badly affected services. We received 1,000 calls.”

Residential and business customers who wish to contact us about sales, repair and residential billing and broadband in Welsh can call 0800 800 288.

Take a look at some more stories about BT in Wales

Follow us on Twitter

Ffocws ar Gymru: Trafod busnes yn Gymraeg

Erbyn hyn ein tîm Cymraeg ym Mangor yw’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer cwsmeriaid preswyl a busnes sydd am gysylltu â ni yn Gymraeg.

Mae oddeutu 20% o’r boblogaeth yn gallu siarad Cymraeg a byddwn yn delio gyda rhwng 400 a 1,000 galwad yr wythnos gan ddefnyddwyr Cymraeg. Felly, bydd y gwasanaethau newydd o ddefnydd i nifer fawr o fusnesau.

Yn wir, mae gwasanaethau o’r fath yn gynyddol bwysig. Mae ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg i 1 miliwn yn golygu bydd rhaid i ni gefnogi ein hymrwymiad i’r iaith gyda mesurau ymarferol ac mae ein gwasanaeth Cymraeg yn adlewyrchu hynny.

Dywedodd Alwen Williams: “Mae ein cwsmeriaid yn gwerthfawrogi ein polisi Cymraeg gwirfoddol a sefydlwyd dros 20 blynedd yn ôl. Dyna pam ein bod yn cynnig y gwasanaeth newydd hwn i’n cwsmeriaid busnes Cymraeg. A byddwn yn parhau i gefnogi comisiynydd yr iaith Gymraeg a darparu’r gwasanaeth cwsmeriaid Cymraeg mwyaf cynhwysfawr yn ein sector”.

Yn ôl Adrian Painter, rheolwr y biwro Cymraeg, mae’r gwasanaethau Cymraeg yn hanfodol i lawer o gwsmeriaid.

“Byddwn yn delio gyda phob math o alwadau, yn cynnwys trafod namau, band llydan, gwaith trwsio, biliau a gwerthiant. Yn ogystal, mae tîm Bangor yn ateb llythyrau ac yn olrhain cyfryngau cymdeithasol Cymraeg”, meddai.

“Yn ystod y stormydd mawr diweddar a effeithiodd gwasanaethau yn sylweddol, fe wnaethom dderbyn dros 1,000 o alwadau.”

Dylai cwsmeriaid preswyl a busnes sydd am gysylltu â BT i drafod gwerthiant, gwaith trwsio, biliau a band llydan yn Gymraeg alw 0800 800 288.