Other BT PLC sections
 

Focus on Wales: New BT funded multi-sensory room opens at Pembrokeshire school 

26 October 2016

Pupils at Portfield Primary School in Pembrokeshire are to benefit from a new BT-funded multi-sensory room which will give young people with disabilities the chance to dramatically enhance their learning experience in a stimulating new environment.

The school is the latest to benefit from a partnership between the Lord’s Taverners and BT, who have invested hundreds of thousands of pounds to create 27 special multi-sensory rooms across the UK over the last six years.

Portfield Primary School

Portfield School caters for 147 pupils aged 3 to 19 who have a range of learning needs. These encompass, severe learning difficulties, profound and multiple learning needs along with complex needs including autistic spectrum condition, associated behavioural issues, sensory impairment and speech and language disorders.

Multi-sensory rooms feature a relaxing and stimulating variety of lights, sounds and textures, which help children with physical and learning disabilities to engage in a learning environment that suits their educational needs.

The equipment helps children to develop communication and physical skills, build friendships and boost confidence. It can also improve children’s physical and mental health, help them develop emotional responses and improve basic numeracy and literacy skills.

Sue Painter, Head Teacher at Portfield School, said: “Our new sensory room is proving a great success with all our children and we’re extremely grateful to both BT and Lord’s Taveners for helping to make this new room a reality. With this new sensory room our children are able to benefit from both a relaxing and stimulating space which will be of great assistance to their development.”

http://pixel-geo.prfct.co/seg/?add=3561350&source=js_tag&a_Alwen Williams,BT’s Director of Wales, said: “I am delighted that our partnership with the Lord’s Taverners continues to flourish, with the BT sensory room at Portfield School opening another step on our journey to improving the lives of thousands of young people with disabilities.”

Follow us on Twitter
Read more stories about BT in Wales


Ffocws ar Gymru: BT yn ariannu ystafell amlsynhwyraidd ysgol yn sir Benfro

Mae disgyblion Ysgol Gynradd Portfield, sir Benfro yn elwa o ystafell amlsynhwyraidd newydd wedi’i chyllido gan BT fydd yn rhoi cyfle i bobl ifanc gydag anableddau i wella’u profiadau dysgu mewn amgylchedd wedi’i ddyfeisio er mwyn eu hysgogi i brofi pethau gwahanol.

Drwy bartneriaeth gyda Lord’s Taverners, mae BT wedi buddsoddi cannoedd o filoedd o bunnoedd i sefydlu 27 ystafell amlsynhwyraidd ar draws y Deyrnas Unedig dros y chwe blynedd diwethaf.

Mae Ysgol Portfield yn edrych ar ôl 147 disgybl 3 i 19 oed gydag amrediad o anghenion dysgu. Maent yn cynnwys anawsterau dysgu difrifol, anghenion dysgu dwys a niferus ynghyd ag anghenion cymhleth yn cynnwys y cyflwr sbectrwm awtistig, materion ymddygiad cysylltiedig, amhariad synhwyraidd a phroblemau lleferydd ac iaith.

Dyfeisiwyd ystafelloedd amlsynhwyraidd er mwyn darparu amrywiaeth o oleuadau, synau a gweadau er ymlacio a symbylu pobl ifanc gydag anableddau corfforol a’u helpu i fod yn rhan o amgylchedd dysgu addas iddyn nhw.

Mae’r offer yn helpu plant i ddatblygu sgiliau cyfathrebu a chorfforol, gwneud ffrindiau ac adeiladu hyder. Yn ogystal, maent yn gallu gwella iechyd corfforol a meddyliol plant, gan eu helpu i ddatblygu ymatebion emosiynol a gwella sgiliau rhifedd a llythrennedd.

Dywedodd Sue Painter, pennaeth Ysgol Portfield: “Mae’r ystafell yn profi’n llwyddiant mawr gyda’r plant ac rydym yn ddiolchgar iawn i BT a Lord’s Taveners am helpu i’w darparu. Yn yr ystafell newydd mae’r plant yn elwa o gael gofod hamddenol ac ysgogol fydd yn eu helpu i ddatblygu”.

Dywedodd Alwen Williams, cyfarwyddwraig Cymru BT: “Ryw’n falch iawn o weld ein partneriaeth gyda Lord’s Taverners yn parhau i ffynnu, gydag ystafell amlsynhwyraidd BT yn Ysgol Portfield yn gam arall ar ein taith i wella bywydau miloedd o bobl ifanc gydag anableddau”.