Other BT PLC sections
 

Focus on Wales: We’re helping to TACKLE drop-out rates in Welsh sport 

8 November 2016

BT Sport’s charitable initiative The Supporters Club have announced a new grant for ‘TACKLE’– a joint project between the four professional rugby regions in Wales that will bring an inspiring new rugby education engagement programme to young people in Wales’ most deprived areas.

Delivered in partnership by the community teams at the Ospreys, Scarlets, Newport Gwent Dragons and Cardiff Blues TACKLE will be launched in October 2016 ahead of the new rugby season. The programme will take popular inflatable ‘cage rugby’ sessions to young people in Communities First areas in Wales combining fun, action-packed rugby sessions with education pathways and mentoring sessions.

Funding has been secured for two years and will initially focus on working with young people aged 14-16 where drop-out rates from sport are at their highest in Wales. TACKLE will link with education and careers partners to help disaffected young people with clear education and personal development options; helping improve self-confidence, school attainment and employability skills.

Bringing a format of rugby into the heart of communities that is accessible, relevant and challenging for teenagers, both male and female players of all abilities are welcome including those who have never played before. The cage rugby sessions can be held in a wide variety of locations that traditional community rugby activity can’t reach - with events on grass in parks, on housing estates, school playgrounds or car parks as well as sports and community centres.

TACKLE

Alwen Williams, Director BT Cymru Wales said: “This is exciting news and reflects the positive partnership we’ve developed between BT and rugby in Wales.”

“We’re very proud to support rugby and TACKLE will be another great opportunity for our employees in Wales to connect with our communities through rugby, which is at the heart of our nation. We look forward to helping support this inspiring project through volunteering and mentoring – both of which are central to our philosophy and commitment as a business.”

Mark Davies, Chief Executive of Pro Rugby Wales which represents the four Welsh pro teams said: “This is an inspiring new programme which will see our four rugby regions working together collaboratively for the first time with rugby as the catalyst to engage, inspire and motivate young people in Wales helping them seize greater opportunities and a better life.”

“For the majority of us in the game, this is what working in rugby is all about – linking young people to the values and enjoyment of sport; we have some remarkable rugby role models in our game that epitomize the positive values of our game and can be an inspiration to people of all ages, genders and abilities to reach their goals in life.”

TACKLE will be The Supporters Club key sports engagement initiative in Wales as part of its aim to create a better future for young people facing incredibly tough challenges. Money raised through The Supporters Club goes to UK and international projects that change young lives.  

Find out more about The Supporters Club
Read more stories about BT in Wales
Follow us on Twitter

Ffocws ar Gymru: Helpu TACKLE i ysbrydoli pobli ifanc drwy chwaraeon

Mae The Supporters Club, menter elusennol BT Sport wedi cyhoeddi grant newydd ar gyfer ‘TACKLE’- project ar y cyd rhwng pedwar rhanbarth rygbi Cymru fydd yn darparu rhaglen addysg rygbi newydd ar gyfer pobl ifanc mewn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig y wlad.

Timau cymunedol y Gweilch, Scarlets, Dreigiaid a’r Gleision fydd yn gweithredu’r rhaglen yn dilyn y lansiad ym mis Hydref 2016. Bydd y rhaglen yn trefnu sesiynau ‘rygbi caets’ ar gyfer pobl ifanc mewn ardaloedd Cymunedau Gyntaf yng Nghymru gan gyfuno sesiynau rygbi gyda lot o hwyl a llwybrau addysg a sesiynau mentora.

Cyllidwyd y rhaglen am ddwy flynedd a bydd yn dechrau wrth weithio gyda phobl ifanc 14-16 oed sydd fwyaf tebygol o stopio cymryd rhan mewn chwaraeon. Bydd TACKLE yn cysylltu â phartneriaid addysg a gyrfaoedd er mwyn helpu pobl ifanc gydag opsiynau addysg a datblygu personol clir; gan helpu i wella hunanhyder, perfformiad yn yr ysgol a sgiliau gwaith.

Bydd yn cyflwyno fersiwn o rygbi mewn cymunedau fydd yn agored, perthnasol a heriol ar gyfer pobl ifanc, gyda chroeso i fechgyn a merched o bob gallu gymryd rhan, yn cynnwys rhai nad ydynt wedi chwarae’r gêm o’r blaen. Gellir cynnal y sesiynau rygbi caets mewn amryw leoliadau nad yw rygbi traddodiadol yn gallu cyrraedd - ar laswellt mewn parciau, stadau tai, llefydd chwarae ysgolion a meysydd parcio, ynghyd â chanolfannau chwaraeon a chymunedol.

Dywedodd Alwen Williams, cyfarwyddwraig Cymru BT: “Mae’n newyddion cyffrous sy’n adlewyrchu’r bartneriaeth rydym wedi datblygu rhwng BT a rygbi yng Nghymru”.

“Rydym yn falch o gefnogi rygbi a bydd TACKLE yn gyfle arall i’n gweithwyr gysylltu â chymunedau drwy gêm sydd mor bwysig yng Nghymru. Byddwn yn cefnogi’r rhaglen wrth ddarparu gwirfoddolwyr a mentoriaid - sy’n elfennau canolog o athroniaeth ac ymroddiad ein busnes.”

Dywedodd Mark Davies, prif weithredwr Pro Rugby Wales sy’n cynrychioli’r pedwar tîm rhanbarthol: “Dyma raglen newydd fydd yn gweld y pedwar rhanbarth yn cydweithio am y tro cyntaf gyda rygbi fel y catalydd i ysbrydoli a symbylu pobl ifanc i fachu ar y cyfleoedd sy’n agored iddynt ym mywyd”.

“I’r mwyafrif ohonom ym maes rygbi dyma beth sy’n bwysig - hysbysu pobl ifanc o werthoedd a mwynhad chwaraeon; mae gennym lawer o chwaraewyr sy’n nodweddu gwerthoedd gorau ein gêm ac yn gallu ysbrydoli pobl o bob oedran, rhyw a gallu i gyrraedd amcanion mewn bywyd.”

TACKLE fydd prif fenter chwaraeon cymunedol y clwb cefnogwyr yng Nghymru fel rhan o’r nod o greu dyfodol gwell ar gyfer pobl ifanc sy’n wynebu heriau sylweddol yn eu bywydau. Bydd arian a godir drwy’r clwb cefnogwyr yn mynd i brojectau yn y Deyrnas Unedig a thramor sy’n ceisio newid bywydau pobl ifanc er gwell.