");
Other BT PLC sections
 
In Touch
Cymru
Cwmni denim Aberteifi yn ffynnu gyda band eang uwchgyflym
Cwmni cynhyrchu jîns gyda chwsmeriaid ar draws y Deyrnas Unedig a thu hwnt yn elwa o fand eang uwchgyflym, diolch i Cyflymu Cymru

Cwmni denim Aberteifi yn ffynnu gyda band eang uwchgyflym

Sefydlwyd Hiut Denim Co yn 2012 gan David a Clare Hieatt ar stad Parc Teifi, Aberteifi. Mae’r cwmni yn cyflogi 18 person ac ar ôl arwyddo cytundeb band eang uwchgyflym mae’n gallu llwytho data ar gyflymder o 55Mbps yn ei uned werthu. Hyd yma eleni, mae cynhyrchiant y cwmni wedi bod 42% yn uwch na’r llynedd. Gwerthir 98% o gynnyrch y cwmni arlein, gyda’r mwyafrif yn mynd i gwsmeriaid yn y Deyrnas Unedig, 10% i’r Unol Daleithiau a 10% i Ewrop.

Dywedodd David Hieatt, cyd-sylfaenydd Hiut Denim Co: “Mae hanes o gynhyrchu jîns yn yr ardal ac roeddem yn awyddus i ailsefydlu’r diwydiant yn y gorllewin wrth ddefnyddio sgiliau pobl yr ardal. Lle ffantastig i gael busnes ac erbyn rydym wedi sefydlu dwy ffatri, un yn cynhyrchu’r jîns a’r ail yn gweithedu fel uned werthu Hiut Denim Co. Roedd cael band eang uwchgyflym yn gwbl hanfodol i’n gwaith gwerthu; mor bwysig â chyflenwad trydan yn yr uned gynhyrchu. Mae wedi gwneud gwahaniaeth mawr i ni wrth hwyluso gwerthu arlein a hysbysu ein cwsmeriaid o’r datblygiadau diweddaraf. Byddwn yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn rheolaidd, gyda dros 10,000 yn ein dilyn ar Twitter er mwyn cael y newyddion diweddaraf am ein cynnyrch”.

Dywedodd y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James: “Mae’n dda clywed gan gwmnïau fel Hiut Denim am y gwahaniaeth mae band eang uwchgyflym wedi gwneud i’w busnes. Maent wedi dewis sefydlu yn Aberteifi, gan greu swyddi pwysig yn yr ardal, ac mae’n wych gweld effaith rhaglen Cyflymu Cymru yma. Ar draws y wlad, yn awr mae dros 645,000 cartref a busnes yn gallu cael band eang uwchgyflym yn dilyn gwaith y rhaglen, gyda mwy i ymuno â nhw cyn diwedd y flwyddyn. Diolch i waith y rhaglen, Cymru sydd â’r ddarpariaeth orau o fand eang uwchgyflym ymhlith y gwledydd datganoledig, gyda dros wyth allan o 10 adeilad yn gallu cael y gwasanaeth. Mae’n bwysig nodi fan hyn na fyddai unrhyw gartref a busnes yn y sir hon wedi gallu cael band eang uwchgyflym heb waith y rhaglen. Erbyn hyn mae dros 23,200 adeilad yn y sir yn gallu cael y gwasanaeth”.

Dywedodd Alwen Williams, cyfarwyddwraig Cymru BT: “Mae cysylltiadau cyfathrebu uwchgyflym yn cael effaith enfawr ar sut byddwn yn gweithio, byw, dysgu a chwarae ac mae peirianwyr Openreach yn dal i weithio’n galed i gyflwyno band eang uwchgyflym ar draws Ceredigion a gweddill y wlad. Felly, mae’n ffantastig gweld cwmni fel Hiut Denim Co yn elwa o hynny ac rwy’n cymell teuluoedd a busnesau i ddilyn enghraifft Hiut Denim Co wrth uwchraddio eu gwasanaethau i ddefnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf”. Yn y cyd-destun hwn, roedd Hiut Denim Co yn un o 12 busnes a hyrwyddwyd gan Facebook fel rhan o’i gyngor cleientau busnes ym mis Mehefin.

Cyflymu Cymru yw’r bartneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, BT, Llywodraeth San Steffan & Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) i ledu band eang cyflymach i ardaloedd na fyddai’n ei dderbyn fel arall. Yn ogystal mae Llywodraeth Cymru yn cynnal cynllun Allwedd Band Eang Cymru, sy’n cynnig cymorth i bobl nad ydynt yn gallu cael band eang uwchgyflym ar ffurf grantiau i’w helpu i ddefnyddio technolegau amgen. Manylion pellach yn www.gov.wales/broadband