");
Other BT PLC sections
 
In Touch
Cymru
Openreach yn cynnwys Caerdydd yn y rhaglen band eang tra-chyflym
Miloedd yn byw a gweithio yn yr Eglwys Newydd, Caerdydd, ymhlith y cyntaf yn y wlad i elwa

Openreach yn cynnwys Caerdydd yn y rhaglen band eang tra-chyflym

Dewiswyd Caerdydd fel un o 26 lleoliad newydd ar draws y Deyrnas Unedig fydd yn destun peilot o dechnoleg G.fast fel rhan o’r rhaglen genedlaethol i ledu’r gwasanaeth tra-chyflym i 12 miliwn cartref a busnes erbyn 2020. Bydd yn gallu llwytho data ar gyflymder hyd at 330Mbps - tua 10 gwaith yn gyflymach na chyfartaledd y Deyrnas Unedig - ac ar gael i filoedd o gartrefi a busnesau yn yr ardal leol yn ddiweddarach eleni. Bydd yn hwyluso llwytho ffilm HD dwy awr mewn prin 90 eiliad, sioe deledu HD 45 munud mewn 16 eiliad a llyfr sain naw awr mewn tair eiliad.

Mae’r cyhoeddiad hwn wedi cynyddu nifer y cartrefi a busnesau yn y Deyrnas Unedig fydd yn rhan o gymalau cynnar Openreach i gyflwyno technoleg G.fast i dros 500,000, gan ddisgwyl cyrraedd miliwn o adeiladau erbyn diwedd y flwyddyn. Nod Openreach yw cyrraedd 10 miliwn adeilad gyda’r dechnoleg erbyn 2020. Hyd yma, mae Openreach wedi darparu band eang mewn cannoedd o filoedd o gartrefi a busnesau ar draws y wlad - wrth ddefnyddio gwasanaethau G.fast a ffeibr i’r adeilad (FTTP), gyda dros 100,000 cwsmer eisoes yn defnyddio’r technolegau hyn.

Dywedodd Ynyr Roberts, cyfarwyddwr rhwydwaith Cymru, Openreach: “Mae’n newyddion gwych i Gaerdydd, yn arbennig pobl yn byw a gweithio yn yr Eglwys Newydd, i fod yn rhan o’r datblygiad pwysig hwn. Ar ôl clustnodi’r lleoliadau peilot diweddaraf hyn, bydd ein peirianwyr yn dechrau gosod y rhwydwaith newydd, felly bydd rhaid aros ychydig fisoedd cyn bydd pobl yn gallu ei ddefnyddio. Mae datblgu technolegau newydd yn elfen allweddol o waith Openreach. Y cwmni yw prif ddarparwr rhwydwaith y Deyrnas Unedig, gyda dros 26 miliwn cartref a busnes yn defnyddio dros 580 cwmni gwasanaeth yn dibynnu ar ein rhwydwaith. Erbyn hyn mae dros naw o bob 10 cartref a busnes yn gallu cael gwasanaeth uwchgyflym, ond rhaid cynnal yr ymdrech i gynyddu cyflymder gwasanaethau ac rydym yn sicr bydd ein rwydwaith tra-chyflym newydd yn helpu’r Deyrnas Unedig i ffynnu yn y dyfodol”.

Datblygwyd technoleg G.fast yn adran ymchwil a datblygu byd-enwog BT yn Adastral Park, Suffolk, wrth newid dull trosglwyddo band eang. Mae’n hwyluso darparu gwasanaethau tra-chyflym, oedd gynt yn mynnu rhedeg ceblau ffeibr optig yr holl ffordd i adeilad (FTTP), dros wifrau copr a chabinetau band eang ffeibr. Mae hynny’n arwyddocaol oherwydd bydd G.fast yn galluogi Openreach i ddarparu ffeibr tra-chyflym yn gynharach ar gyfer llawer mwy o gartrefi a busnesau nag wrth ganolbwyntio ar FTTP yn unig.

Dywedodd Peter Bell, cyfarwyddwr atebion a gwasanaethau rhwydwaith Openreach: “G.fast yw’r allwedd i ddarparu gwasanaethau tra-chyflym ar gyfer miliynau o bobl ar draws y Deyrnas Unedig dros y blynyddoedd nesaf. Mae BT yn enwog am arloesi ym maes telathrebu, o ddyddiau cynnar y telegraff trydan i rwydweithiau ffeibr byd-eang heddiw. Rydym wedi arloesi wrth ddatblygu ffeibr a dyma’r cymal diweddaraf yn ein hanes. Mae’r Deyrnas Unedig yn arwain ei brif gymdogion Ewropeaidd yn nhermau band eang ac yn gwneud popeth y gallwn i ragweld ac ymateb i anghenion ein cwsmeriaid. Bydd datblygiad technoleg G.fast yn elfen allweddol o symud y Deyrnas Unedig o fand eang uwchgyflym i dra-chyflym cyn gynted â phosibl”.

Trefnwyd profion cynnar o G.fast yn Abertawe, Swydd Caergrawnt a Newcastle ac mae 20 cynllun peilot ychwanegol eisoes ar waith ar draws y wlad, yn cynnwys dros 100,000 cartref a busnes. Bydd y ffigur yn cynyddu wrth ddechrau’r lleoliadau peilot diweddaraf hyn, gan adeiladu ar y gwaith a wnaed eisoes yng Nghymru, ble mae Openreach wedi darparu band eang ffeibr ar gyfer dros 1.3 miliwn cartref a busnes drwy gyfuniad o fuddsoddiad y cwmni a phartneriaeth gyda Llywodraeth Cymru. Manylion pellach yn openreach.co.uk/ultrafast.