");
Other BT PLC sections
 
In Touch
Cymru
Wifi tra-chyflym Eisteddfod Llangollen
Ymwelwyr ag Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen eleni wedi gallu anfon negeseuon ar draws y byd ar gyflymderau tra-chyflym

Wifi tra-chyflym Eisteddfod Llangollen

Yn ystod blwyddyn ei benblwydd yn 70 oed, trefnodd yr Ŵyl gysylltiad band eang tra-chyflym sy’n darparu gwasanaeth ar gyflymder hyd at 330Mbps ar ffurf gwasanaeth Ffeibr ar Gais BT a ddarperir ar draws y wlad fel rhan o raglen Cyflymu Cymru. Darparodd wifi cyflym ar gyfer y 4,000 perfformiwr a 50,000 ymwelydd a fynychodd yr Eisteddfod ym mis Gorffennaf. Roedd yr Ŵyl eisoes wedi trefnu gwasanaeth band eang uwchgyflym yn ei swyddfeydd a’r pafiliwn, ond penderfynodd fuddsoddi yn y gwasanaeth newydd er mwyn darparu cysylltiadau cyfathrebu cyflym ar gyfer pawb yn mynychu’r digwyddiad.

Dywedodd y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth Julie James: “Bydd Eisteddfod Llangollen yn croesawu miloedd o ymwelwyr o bob rhan o’r byd bob blwyddyn a bydd eu profiadau yno’n gadael argraff hir dymor o Gymru. Mae’n dda clywed bod yr Ŵyl wedi penderfynu cael Ffeibr ar Gais drwy raglen Cyflymu Cymru, sy’n lledu cysylltiadau digidol ar draws y wlad. Sefydlwyd yr Ŵyl er mwyn gwella dealltwriaeth a datblygu cysylltiadau rhwng gwledydd y byd. Felly, mae’n addas bod ymwelwyr wedi gallu cynnal eu cysylltiadau cyfathrebu drwy gydol eu hamser yn Llangollen. Mae Cyflymu Cymru yn trawsnewid tirwedd ddigidol Cymru gyda dros 645,000 cartref a busnes yn awr yn gallu cael band eang uwchgyflym yn dilyn ei waith. Cymru sydd â’r ddarpariaeth orau o fand eang uwchgyflym ymhlith y gwledydd datganoledig, gyda dros wyth allan o 10 adeilad yn gallu cael y gwasanaeth”.

Dywedodd Rhys Davies, cadeirydd yr Eisteddfod “Roeddem yn falch iawn o gael ffeibr ar gais drwy raglen Cyflymu Cymru ar faes yr Eisteddfod eleni. Profodd yn atyniad mawr i ymwelwyr, arddangoswyr a chystadleuwyr wrth hwyluso cael hyd i wybodaeth a rhannu eu profiadau o’r Ŵyl mewn modd nad oedd yn bosibl yn y gorffennol. Ni fyddai wedi digwydd heb gyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru a chymorth gan Lywodraeth Cymru ac rydym yn ddiolchgar iawn am hynny”.

Dywedodd Ed Hunt, rheolwr rhaglen Cyflymu Cymru ar ran BT: “Ar hyd a lled y wlad mae mwy a mwy o bobl yn profi buddion band eang uwchgyflym. Mae peirianwyr Openreach yn gweithio’n hynod galed bob dydd i ledu’r rhwydwaith i bob rhan o’r wlad ac mae’n dda gweld digwyddiad mor enwog ag Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen a’i filoedd o ymwelwyr yn elwa o’n gwaith”.

Cyflymu Cymru yw’r bartneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, BT, Llywodraeth San Steffan & Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) i ledu band eang cyflymach i ardaloedd na fyddai’n ei dderbyn fel arall. Yn ogystal mae Llywodraeth Cymru yn cynnal cynllun Talebau Cysylltiadau Tra-chyflym sy’n helpu busnesau sydd am uwchraddio i wasanaeth tra-chyflym.