");
Other BT PLC sections
 
In Touch
Cymru
Newyddion Cymru
Newyddion rhanbarthol
Cytundeb cwmni adeiladu gydag Openreach yn darparu band eang cyflym ar gyfer stâd Treharris

Openreach engineer
Cannoedd o gartrefi yn ardal Treharris i gael hwb band eang

Bydd partneriaeth rhwng cwmni adeiladu Redrow Homes ac Openreach, busnes rhwydwaith digidol Prydain, yn darparu band eang uwchgyflym ar gyfer oddeutu 200 cartref ar stâd Manor View Redrow, Treharris, ar gyflymder hyd at 80Mbps - sef dros ddwywaith yn uwch na chyflymder cyfartalog y Deyrnas Unedig - ble gynt roedd cyflymder y gwasanaeth lleol yn llai na 2Mbps.

Fel rhan o’r cytundeb rhwng y ddau gwmni bydd Openreach yn buddsoddi ochr yn ochr â Redrow Homes ar oddeutu 3000 cartref ar stadau tai ar draws y Deyrnas Unedig, gan ledu band eang ffeibr i’r trigolion cyntaf erbyn dechrau Hydref y flwyddyn nesaf. Datgelodd arolwg diweddar gan Redrow bod 98% o bobl o’r farn mai band eang cyflym yw un o’r ffactorau pwysicaf er cynnal lles cymdeithasol o fewn cymunedau - gyda chanolfannau meddygol efallai yr unig elfen bwysicach.

Dywedodd prif weithredwr Redrow Homes John Tutte: “Pan gynlluniwyd y cartrefi hyn, nid oedd unrhyw gynlluniau masnachol neu lywodraethol i ddarparu band eang ffeibr yn yr ardal. Fe wnaethom sylweddoli potensial cytundeb ariannu ar y cyd gydag Openreach yn dilyn ein profiad gyda chartrefi newydd oedd yn derbyn band eang arafach na’r cyfartaledd cenedlaethol. Roeddem am wella profiadau ein cwsmeriaid nad oedd yn gallu derbyn technoleg ffeibr uwchgyflym. Mae canlyniadau ein harolwg diweddar yn cadarnhau bod angen darparu band eang cyflym ar gyfer ein cwsmeriaid, fydd yn parhau i fynnu cysylltiadau cyfathrebu gwella a chyflymach”.

Ychwanegodd Kim Mears, rheolwr gyfarwyddwr rhwydweithiau Openreach: “Rwy’n falch iawn o weld cwsmeriaid Treharris yn elwa o’r fenter, yn arbennig o wybod bod llawer ohonynt wedi gorfod ymdopi â gwasanaethau araf yn y gorffennol. Mae llwyddiant y cytundeb yn dangos pa mor effeithiol yw cydweithio mewn partneriaeth er mwyn darparu ateb uwchgyflym ar gyfer y cwsmeriaid hyn. Byddwn yn edrych i ailadrodd y drefn hon gyda datblygwyr eraill wrth drafod eu cynlluniau dros y blynyddoedd nesaf a chynnig prisiau cystadleuol ble byddant am wella gwasanaethau band eang eu cwsmeriaid”.

Bydd pob cartref Redrow yn y dyfodol yn cael technoleg ffeibr FTTP er mwyn darparu band eang tra-chyflym, ond adeiladwyd Manor View Treharris cyn y dechreuwyd darparu technoleg ffeibr i’r adeilad (FTTP) am ddim ar gyfer datblygwyr tai. Datblygiad arall gan Redrow yng Nghymru fydd yn elwa o’r cytundeb newydd yw safle 200 cartref The Grange, Gwenfô ger Caerdydd.

Yn awr mae Openreach wedi arwyddo cytundeb gyda Llywodraeth San Steffan a’r Ffederasiwn Adeiladwyr Tai i ddarparu band eang ffeibr tra-chyflym am ddim ar gyfer pob datblygiad tai o 30 cartref neu fwy. Yn ogystal, mae Openreach yn cydweithio â chwmnïau adeiladu ar draws y Deyrnas Unedig er sicrhau bydd perchnogion tai yn cael band eang uwchgyflym wrth symud i mewn i’w cartrefi newydd.

Bydd ‘cytundeb fframwaith’ newydd yn golygu bydd datblygwyr tai yn hysbysu Openreach pan fyddant yn adeiladu cartrefi a busnesau newydd er hwyluso darparu band eang ffeibr cyflym ochr yn ochr â’r gwaith adeiladu.

Erbyn hyn mae naw o bob 10 adeilad ar draws y Deyrnas Unedig yn gallu cael band eang uwchgyflym ac mae Openreach yn gweithio ar gannoedd o raglenni partneriaeth ffeibr tebyg ar draws y wlad er darparu cysylltiadau rhyngrwyd cyflymach ar gyfer mwy o gartrefi a busnesau. Gall pobl edrych i weld os yw band eang ffeibr ar gael iddynt wrth nodi eu cod post neu rif ffôn sefydlog ar wefan Openreach [openreach.co.uk/whereandwhen] ac os nad yw, gweld sut i gael band eang uwchgylfym yn eich cymuned wrth ymweld â http://www.communityfibre.openreach.co.uk/